ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem specjalizującym się w prawie ochrony danych osobowych oraz wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia, a także liderem zespołu prawników specjalistów w zakresie prawnej obsługi przedsiębiorców

więcej …

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

O blogu

Główne Tematy

Rejestr czynności przetwarzania

Rejestr czynności przetwarzania

Jak prowadzić rejestr czynności przetwarzania?

Chciałbyś zaprowadzić rejestr czynności przetwarzania w swojej firmie i nie wiesz, co powinno się w nim znaleźć? Przetwarzasz dane osobowe tylko, jako podmiot przetwarzający i zastanawiasz się, czy musisz prowadzić rejestr? Zatrudniasz mniej niż 250 pracowników i nie wiesz czy możesz zrezygnować z prowadzenia rejestru? Z niniejszego wpisu dowiesz się:

 • Jakie elementy powinny znajdować się w rejestrze czynności przetwarzania,
 • Czy podmiot przetwarzający również musi prowadzić rejestr,
 • Jakie jednostki zostały zwolnione z obowiązku prowadzenia rejestru.

Informacje zamieszczane w rejestrze

 RODO wymaga aby w rejestrze czynności przetwarzania prowadzonym przez administratora danych osobowych zamieszczać następujące informacje:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich współadministratorów,
 • dane przedstawiciela administratora oraz inspektora ochrony danych – gdy podmioty te zostały powołane,
 • cele przetwarzania – np. wykonanie umowy, marketing bezpośredni, itp.
 • opis kategorii osób, których dane dotyczą – np. pracownicy, klienci, kandydaci do pracy, itp.,
 • opis kategorii danych osobowych – np. imię, nazwisko, numer telefonu, itp. Pamiętaj aby do rejestru nie wpisywać konkretnych danych osobowych, a jedynie ich kategorie,
 • kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych – w tej rubryce wypisujemy kategorie wszystkich podmiotów, którym dane są przekazywane, zarówno innych administratorów danych, jak i podmioty przetwarzające, np. biuro rachunkowe, kancelaria prawna, podwykonawcy, organy publiczne, itp.
 • gdy ma to zastosowanie, przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a gdy jest to wymagane, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń – informacje te wpisujemy tylko, gdy dane osobowe przekazywane są do państwa poza Unią Europejską albo do organizacji międzynarodowej,
 • jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych – może on być podany konkretnie, np. 5 lat od zgromadzenia danych albo opisowo, np. dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,
 • jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa – w tym punkcie należy opisać stosowane przez ciebie środki bezpieczeństwa zarówno organizacyjne, jak i techniczne, fizyczne oraz informatyczne.

Rejestr a podmiot przetwarzający

Podmioty przetwarzające oraz ich przedstawiciele, zobowiązani są do prowadzenia rejestrów wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora danych osobowych. Rejestr taki różni się tym od opisanego powyżej rejestru czynności przetwarzania, że powinieneś w nim dodatkowo wskazać:

 • imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe każdego administratora, w imieniu którego działasz jako podmiot przetwarzający,
 • kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu każdego z administratorów, należy zatem wpisać jakie dane osobowe i w jakich operacjach są przez ciebie przetwarzane.

Oba ze ww. rejestrów możesz prowadzić w formie pisemnej albo w formie elektronicznej. Stosowna tabela w arkuszu kalkulacyjnym albo edytorze tekstu zapisana na nośniku danych będzie zatem wystarczająca.

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania

 RODO zwalnia z obowiązku prowadzenia omawianych rejestrów przedsiębiorców oraz inne podmioty zatrudniające mniej niż 250 osób, chyba że:

 • przetwarzanie, którego dokonują, może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, dotyczy to zwłaszcza ryzyka wycieku danych osobowych, kradzieży danych, czy też włamania się na nośniki z zapisanymi danymi osobowymi,
 • nie ma charakteru sporadycznego, odbywa się zatem w sposób ciągły. Pamiętaj, że przez przetwarzanie rozumie się również samo przechowywanie danych osobowych. Stąd też, nawet jeżeli masz bazę danych zapisaną na komputerze i nie korzystasz z niej na bieżąco, to i tak przetwarzasz w sposób ciągły dane osobowe w niej zapisane,
 • obejmuje szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (chodzi to o tzw. dane wrażliwe), lub dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa, o których mowa w art. 10 RODO.

Niezwykle trudno jest wykazać – zwłaszcza przez przedsiębiorców – fakt jedynie sporadycznego przetwarzania danych osobowych. W praktyce bowiem przetwarzają oni w sposób ciągły dane osobowe swoich pracowników, klientów i kontrahentów. Podobnie problem może wystąpić z pierwszą przesłanką, przetwarzanie danych osobowych w systemach komputerowych, a w szczególności przy użyciu internetu może powodować ryzyko naruszenia praw osób, których dane dotyczą.

Najczęściej zatem przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z przedmiotowego zwolnienia jedynie w niewielkiej części, do danych osobowych przetwarzanych sporadycznie oraz poza środowiskiem internetowym. Będą to zatem np. dane osobowe różnego typu inspektorów, bądź kontrolerów, inkasentów, itp. którzy pojawiają się w firmie sporadycznie oraz nie są gromadzone po zakończeniu przez nich czynności urzędowych.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz

Mam nadzieję, że wyjaśniłem Tobie kilka rzeczy. Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko "kliknięcie", a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)