ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

Blog adwokata Iwo Klisz z Wrocławia

Czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć

o ochronie danych osobowych

O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem specjalizującym się w prawie ochrony danych osobowych oraz wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia, a także liderem zespołu prawników specjalistów w zakresie prawnej obsługi przedsiębiorców

więcej …

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl
strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl

O blogu

Główne Tematy

Inspektor ochrony danych osobowych

Kim jest inspektor ochrony danych osobowych

Szukasz odpowiedzi na pytanie, czy masz obowiązek powołania inspektora ochrony danych? A może interesują cię informacje na temat jego uprawnień i obowiązków? Czy też zastanawiasz się, czy inspektor podlega zgłoszeniu do Prezesa UODO? W artykule znajdziesz wiadomości na temat:

 • Kto ma obowiązek powołać inspektora ochrony danych,
 • Jaki jest status inspektora ochrony danych,
 • Jakie zadania wykonuje inspektor ochrony danych,
 • W jakich terminach należy zgłosić inspektora lub jego zmianę Prezesowi UODO?

Kto ma obowiązek powołać inspektora

RODO wymienia trzy kategorie podmiotów, w których należy ustanowić stanowisko inspektora ochrony danych osobowych, są to:

 • podmioty publiczne, przez które na gruncie prawa polskiego należy rozumieć jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze oraz Narodowy Bank Polski,
 • podmioty, których główna działalność polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę – do tej kategorii zalicza się portale internetowe gromadzące dane osobowe znacznej liczby użytkowników, pracodawców gromadzących dane biometryczne dużej liczby pracowników w celu ich identyfikacji, podmioty korzystające z monitoringu wizyjnego na dużą skalę,
 • podmioty, których główna działalność polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa – będą to w szczególności szpitale i placówki medyczne (w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych), instytucje i podmioty przetwarzające na dużą skalę informacje o wyrokach i innych naruszeniach prawa.

Co ważne, obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych spoczywać może zarówno na administratorze danych osobowych, jak i na podmiocie przetwarzającym.

Jaki jest status inspektora ochrony danych

Inspektor ochrony danych:

 • jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań mu przypisanych,
 • może być członkiem personelu administratora lub podmiotu przetwarzającego lub wykonywać zadania na podstawie umowy o świadczenie usług.

W związku z powołaniem inspektora ochrony danych w firmie, należy zapewnić przestrzeganie następujących zasad:

 • inspektor ochrony danych powinien być niezwłocznie włączany we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych,
 • administrator oraz podmiot przetwarzający zapewniają inspektorowi zasoby niezbędne do wykonania tych zadań oraz dostęp do danych osobowych i operacji przetwarzania, a także zasoby niezbędne do utrzymania jego wiedzy fachowej,
 • inspektor ochrony danych nie może otrzymywać instrukcji dotyczących wykonywania jego zadań,
 • inspektor nie może być odwoływany ani karany przez administratora ani podmiot przetwarzający za wypełnianie swoich zadań,
 • inspektor ochrony danych bezpośrednio podlega najwyższemu kierownictwu administratora lub podmiotu przetwarzającego,
 • inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań,
 • inspektor ochrony danych może wykonywać inne zadania i obowiązki, jeżeli takie zadania i obowiązki nie powodowały konfliktu interesów.

Zadania inspektora ochrony danych

Inspektor ochrony danych ma następujące zadania:

 1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii Europejskiej [UE] lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 2. monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów UE lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
 4. współpraca z organem nadzorczym;
 5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Zgłoszenie inspektora ochrony danych Prezesowi UODO

Administrator danych albo podmiot przetwarzający, który wyznaczył inspektora ochrony danych zawiadamia Prezesa UODO, o jego wyznaczeniu, w terminie 14 dni od dnia wyznaczenia, wskazując imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora. Co więcej, o każdej zmianie zgłoszonych uprzednio danych, w tym o odwołaniu inspektora, należy zawiadomić Prezesa UODO w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany,

Zawiadomienia sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, Prezes UODO wpisuje zgłoszonych inspektorów do wewnętrznej ewidencji, która nie jest ogólnodostępna.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz

Mam nadzieję, że wyjaśniłem Tobie kilka rzeczy. Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko "kliknięcie", a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)